دوره جامع قوانین و مقررات

دوره جامع قوانین و مقررات

ویژه مدیران
pdfدریافت اطلاعات بیشتر نداشتن آگاهی از قوانین و مقررات ، سازمانها را با ریسک بزرگی روبرو میکند

  • درک بهتر از مسوولیتها و وظایف در چارچوب قانون
  • طرح جنبه های کاربردی از بکارگیری قانون
  • کمک به پوشش ریسک های احتمالی پیش روی سازمان و مدیران