دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
365

دوره پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/07/20 280 ساعت
338

دوره جامع کاربردی حسابداری

شنبه - دو‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/07/24 260 ساعت
380

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1396/07/27 290 ساعت
366

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/01 250 ساعت
360

دوره جامع کاربردی حسابداری

پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/08/04 260 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/08/04 115 ساعت
363

دوره پرورش مدیر مالی

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/07 258 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/09 115 ساعت
359

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/08/11 260 ساعت
381

دوره پرورش حسابدار مدیریت

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/08/11 263 ساعت
362

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/08/11 236 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/14 218 ساعت
361

دوره سرپرستی امور مالی

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/14 236 ساعت
400

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/21 260 ساعت
378

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1396/08/25 412 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/08/25 218 ساعت
364

دوره پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/08/25 258 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/08/27 250 ساعت
379

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/29 412 ساعت
341

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1396/09/20 120 ساعت
401

دوره عالی پرورش مدیر مالی در بخش دولتی و عمومی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/05 258 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
350

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/07/21 60 ساعت
349

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/01 21 ساعت
356

دوره قوانین و مقررات مالیاتی و حسابرسی مالیاتی

موجود سه شنبه 17:00 ~ 21:00 1396/08/02 24 ساعت
343

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/08/05 40 ساعت
394

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/07 12 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/08 30 ساعت
355

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/08 24 ساعت
354

دوره حسابرسی مالی

موجود سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/09 24 ساعت
352

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1396/08/10 30 ساعت
399

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/13 21 ساعت
395

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/13 21 ساعت
397

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود شنبه 17:00 ~ 21:00 1396/08/13 21 ساعت
396

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/14 21 ساعت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/14 21 ساعت
358

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/16 12 ساعت
391

مدیریت جلسات

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/17 9 ساعت
390

مدیریت ریسک

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/24 30 ساعت
357

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1396/08/25 15 ساعت
321

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود جمعه 08:00 ~ 13:00 1396/08/26 40 ساعت
346

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/06 30 ساعت
385

دوره مدیریت مالی 2

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/20 21 ساعت
351

حسابداری به زبان انگلیسی

موجود سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/07 30 ساعت
348

حسابداری پیمانکاری 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/10/15 30 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
370

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود شنبه - دو‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/01 96 ساعت
375

زبان انگلیسی عمومی - سطح Writing

موجود جمعه 10:00 ~ 14:00 1396/08/05 16 ساعت
368

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/16 96 ساعت
382

زبان انگلیسی عمومی - سطح Free Discussion

موجود پنجشنبه 16:30 ~ 18:00 1396/08/25 16 ساعت
369

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/08/30 96 ساعت
374

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/28 54 ساعت
383

زبان انگلیسی عمومی - سطح IELTS

موجود پنجشنبه 14:30 ~ 16:00 1396/10/07 60 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2017 PACT Edu. All right reserved.