خدمات آموزشی و پژوهشی

خدمات آموزشی و پژوهشی

مرکز آموزش حسابداران خبره مفتخر است که خدمات آموزشی خود را بصورت اختصاصی برای سازمانها براساس استاندارد جهانی ISO 10015 ارائه دهد. این استاندارد با هدف کمک و راهنمایی به فعالیت های آموزشی سازمان ها و چارچوب هایی برای اجرای اثربخش و کارآمد فعالیت های آموزشی ارائه می دهد.

مطابق با این استاندارد ، فرآیند آموزش بصورت نظام مند به اجزای زیر تقسیم و برنامه های آموزشی مطابق با آن طراحی و پیاده سازی می شوند:

با انجام پروژه های نیازسنجی آموزشی ، کلیه کارکنان مشارکت داده شده در این پروژه دارای داشبوردی از مهارت ها و توانایی ها نزد مدیریت منابع انسانی هستند. براساس اطلاعات این داشبورد ، می توان برنامه ریزی لازم برای ارتقای مهارت های کارکنان را در بلند مدت انجام داد.

Naftهمراه اولbankmelatگلدیرانشرکت کیسون